Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình nhà Bùi Thị Xuân - Hà Nội

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 2 công trình nhà Bùi Thị Xuân - Hà Nội.

sàn không dầm, sàn nhịp lớn, sàn 3d panel VRO1

Sàn 3d panel, sàn phẳng 3d panel, sàn không dầm, sàn nhịp lớn, sàn phẳng 2

sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn, sàn 3d panel vro

sàn không dầm, sàn nhịp lớn, sàn nấm, sàn ô cờ, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn

sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn, sàn 3d panel VRO

sàn phẳng 3D PANEL VRO

sàn không dầm Bóng

sàn không dầm UBOOT

sàn phẳng không dầm 3D PANEL VRO

sàn 3D Panel VRO

sàn phẳng 3D Panel VRO

sàn không dầm nấm VRO

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 5 công trình nhà Bùi Thị Xuân - Hà Nội.

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 6 công trình nhà Bùi Thị Xuân - Hà Nội.

Trở về