Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO công trình Showroom Thành Huệ - Hoàng Mai - Hà Nội

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình Showroom Thành Huệ - Hoàng Mai - Hà Nội.

san-khong-dam-san-nhip-lon-3DPANELVRO

san-3D-PanelVRO

san-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-3d-PanelVRO

Sàn phẳng 3D Panel VRO, sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 3 công trình Showroom Thành Huệ - Hoàng Mai - Hà Nội.

san-phang-khong-dam-uboot

san-phang-nhip-lon-3DPANELVRO

san-phang-khong-dam-uboot

Sàn phẳng 3D Panel VRO, sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 4 công trình Showroom Thành Huệ - Hoàng Mai - Hà Nội.

san-khong-dam-3DPanelVRO

san-phang-khog-dam-3DPanelVRO

Trở Về