Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO xưởng Hon Da Việt Long

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO xưởng Hon Da Việt Long

sàn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-VRO

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Trở về