Sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO khách sạn Món ăn Việt -Văn Cao -Hải Phòng

Sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 2 khách sạn Món ăn Việt -Văn Cao -Hải Phòng. 

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3 nhà hàng món ăn Việt - Hải Phòng.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 4 nhà hàng Món ăn Việt - Hải Phòng.

3D-PANEL-VRO-sàn-nhịp-lớn

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm