Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO công trình khách sạn Thọ Xương - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 1 công trình khách sạn Thọ Xương - Hoàn Kiếm - Hà Nội

san không dầm công trình Tho Xương 1

Sàn không dầm công trình Thọ Xương 2

ssanf phẳng không dầm công trình Thọ Xương 2

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 2 công trình khách sạn Thọ Xương

sàn không dầm công trình ThỌ Xương 3

sàn nhịp lớn 3d Panel Vro công trình Thọ Xương 4

sàn phẳng 3D Panel VRO công trình thọ Xương 9

sàn nhịp lớn 3D Panel vro công trình Thọ Xương 9

sàn không dầm công trình Thọ Xương 1

sàn phẳng không dầm công trình kS Thọ Xương 2

sàn phẳng không dầm công trình KS Thọ Xương 5

sàn phẳng nấm công trình KS Thọ Xương

sàn phẳng ô cờ công trình Thọ Xương 6

Sàn phẳng không dầm công trình Thọ Xương

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm tầng 8 khách sạn Thọ Xương 

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn, sàn 3D Panel khách sạn Thọ Xương

sàn 3D Panel, Sàn không dầm . sàn nhịp lớn Khách sạn Thọ Xương

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm VRO sàn tầng 9 Khách sạn Thọ Xương - Hà Nội 

sàn nhịp lớn 3D Panel VRO

sàn Phẳng 3D Panel VRO

sàn 3D Panel vro

sàn phẳng vượt nhịp lớn VRO

sàn nhịp lớn 3D Panel VRO

sàn không dầm bóng

sàn phẳng không dầm UBOOT

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng mái công trình khách sạn Thọ Xương - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

sàn phẳng vượt nhịp lớn 3DPanel VRO

sàn phẳng nhịp lớn VRO

sàn phẳng vượt nhịp lớn VRO

sàn phẳng không dầm 3DPANEL VRO

sàn không dầm 3DVRO

 

Trở về