Sàn không dầm- Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO công trình trường mầm non Tuấn Hưng -Thái Bình

Sàn không dầm- Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình trường mầm non Tuấn Hưng -Thái Bình. 

sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm-lõi-rỗng

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL

sàn-vượt-nhip-lớn-3DPANEL

sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhip-lớn-3DPANEL

sàn-phẳng-không-dầm-lõi-rỗng-3DPANEL

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 4 công trình trường mầm non Tuấn Hưng -Thái Bình.

sàn-nhip-lớn-3DPANEL

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 5 công trình trường mầm non Tuấn Hưng -Thái Bình.

sàn-phẳng-không-dầm-3DPANEL

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

Sàn không dầm- Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng mái công trình trường mầm non Tuấn Hưng -Thái Bình. 

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-3D-PANEL

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

3D-PANEL-sàn-phẳng-vượt-nhip-lớn

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-nhip-lớn

sàn-phẳng-không-dầm-lõi-rỗng

3D-PANEL-sàn-phẳng-vượt-nhip-lớn

sàn-3D-PANEL

sàn-khoog-dầm-lõi-rỗng-3DPANEL

sàn-phẳng-không-dầm-3DPANEL

 

Tổng hợp công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO

Những dự án thi công công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO