Sàn không dầm 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình trường mầm non Sơn Ca - Bắc Giang

Sàn không dầm 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình trường mầm non Sơn Ca - Bắc Giang.

3D-PANEL-sàn-không-dầm

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 2 công trình trường mầm non Sơn Ca - Bắc Giang.

sàn-nhịp-lớn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn3D-PANEL-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL

Sàn-phẳng-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL

sàn-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL

sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn không dầm 3D PANEL VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 3 công trình trường mầm non Sơn Ca - Bắc Giang.

3D-PANEL-sàn-nhịp-lon

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm

Sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 4 trường mầm non Sơn Ca- Bắc Giang . 

Sàn không dầm 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 5 trường mầm non Sơn Ca- Bắc Giang .

Trở về