Những hình ảnh thi công xưởng sản xuất bánh kẹo Sico- Yên Sơn - Hà Nội

Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 xưởng sản xuất bánh kẹo Sico- Yên Sơn - Hà Nội

hình ảnh thi công sàn không dầm xưởng sản xuất bánh kẹo SICO - hà nội

hình ảnh thi công sàn không dầm xưởng sản xuất bánh kẹo sico- hà nội

hình ảnh thi công sàn phẳng nhịp lớn xưởng bánh kẹo sico hà nôi

hình ảnh thi công sàn lõi rỗng vro xưởng sản xuất bánh kẹo sico hà nội

hình ảnh thi công sàn nấm vro xưởng sản xuất sico hà nội

 

hình ảnh thi công sàn nấm vro xưởng sản bánh kẹo sico hà nôi

hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm vro xưởng sản xuất bánh kẹo sico hà nội

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 2 xưởng bánh kẹo Sico - Hà Nội 

sàn nhịp lớn sico - yên sơn- hà nội

sàn không dầm xưởng bánh kẹo sico - hà nội

sàn phẳng không dầm xưởng bánh kẹo sico - hà nội

sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi rỗng vro xưởng sản xuất sico - hà nội

sàn nấm xưởng sico yên sơn - hà nôi

sàn ô cờ xưởng sản xuất bánh kẹo- sico -yên sơn - hà nội

Những hình ảnh thi công sàn không dầm, sàn nhịp lớn lõi rỗng VRO sàn tầng 3 trục X6 đến X12

Những hình ảnh đổ bê tông trục X6 đến X12 sàn tầng 3 khối nhà B xưởng bánh kẹo Sico - Yên Sơn.

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn S- VRO sàn tầng 2 khối nhà B và hình ảnh tháo cốp pha tầng 2 và tầng 3 trục X1 đến X6 khối nhà A xưởng bánh kẹo Sico - Yên Sơn - Hà Nội.

Trở về