Sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công trình trường thư thục mầm non Quế Anh - Bắc Giang

Sàn không dầm, sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình trường thư thục mầm non Quế Anh - Bắc Giang

Sàn nhẹ, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 trường mầm non tư thục Quế Anh - Bắc Giang.