Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO công trình nhà anh Dương - Hải Phòng

Sàn không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO sàn tầng 2 công trình nhà anh Dương - Hải Phòng

sàn không dầm 3D Panel Vro1

sàn không dầm 3d Panel VRO2

sàn không dầm 3d Panel VRO3

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm tầng 3 và tầng mái nhà anh Dương Hải Phòng

sàn không dầm 3d Panel VRO4

sàn không dầm 3d Panel VRO5

sàn không dầm 3d Panel VRO6

sàn không dầm 3d Panel VRO7

sàn không dầm 3d Panel VRO8

Trở về