Sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn nhịp lớn, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO khách sạn Thành Công - Hải Phòng

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công xây dựng công trình sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 3 khách sạn Thành Công - Cát Bà - Hải phòng.

 

 

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh dỡ cốp pha sàn tầng 5 và đổ nâng tầng 4 công trình khách sạn Thành Công Cát Bà

 

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO  - Hình ảnh thi công đổ bê tông sàn tầng 6 công trình khách sạn Thành Công - Cát Bà - Hải Phòng .

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công xây dựng công trình sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 7 khách sạn Thành Công - Cát Bà - Hải phòng. 

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công xây dựng công trình sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 7 khách sạn Thành Công - Cát Bà - Hải phòng. 

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công xây dựng công trình sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 9 khách sạn Thành Công - Cát Bà - Hải phòng. 

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh Công ty xây dựng VRO thi công xây dựng công trình sàn nhịp lớn, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 10 khách sạn Thành Công - Cát Bà - Hải phòng.

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng tum khách sạn Thành Công - Hải Phòng.

 

Ảnh : Quang Vũ

Trở về