Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO công trình nhà hàng Hàn Quốc - Bắc Ninh

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 3 công trình nhà hàng Hàn Quốc - Bắc Ninh.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 3 công trình nhà hàng Hàn Quốc - Bắc Ninh.

Trở về