Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO trường mầm non Tuổi Hồng - Hải Phòng.

Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 trường mầm non Tuổi Hồng- Hải Phòng.

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-không-dầm

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3 trường mầm non Tuổi Hồng -Lê Chân - Hải Phòng.

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-ô-cờ-sàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VROsàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-nấm-sàn-không-dầm

sàn-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

sàn-phẳng-không-dầm

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng tum trường mầm non Tuổi Hồng -Lê Chân - Hải Phòng.

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm