Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà hàng đặc sản Mỹ Chi - Quảng Nam.

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 nhà hàng đặc sản Mỹ Chi - Quảng Nam.

3D-PANEL-SÀN-KHÔNG-DẦM

sàn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-nhip-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-lõi-rỗng-3D-PANEL

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-3d-panel-vro

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm