Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO nhà hàng đặc sản Hoàng Long - Cầu Giấy - Hà Nội .

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 2 nhà hàng đặc sản Hoàng Long - Cầu Giấy - Hà Nội .
3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn- nhịp -lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

3D-PANEL-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 3 nhà hàng đặc sản Hoàng Long - Cầu Giấy - Hà Nội .

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 nhà hàng Hoàng Long - Cầu Giấy - Hà Nội.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D Panel VRO sàn tầng 6 nhà hàng đặc sản Hoàng Long - Cầu Giấy - Hà Nội .