Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình nhà hàng Tứ Bắc - Bắc Giang .

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 2 công trình nhà hàng đặc sản Tứ Bắc - Bắc Giang .

Những hình ảnh thi công sàn không dầm, sàn nhịp lớn 3D Panel VRO sàn tầng 3 công trình nhà hàng đặc sản Tứ Bắc - Bắc Giang .

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 4 công trình nhà hàng đặc sản Tứ Bắc - Bắc Giang .

 

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 5 và tầng tum công trình nhà hàng đặc sản Tứ Bắc - Bắc Giang .

3DPanel-san-khong-dam-san-nhip-lon

3DPanelVRO-san-khong-dam-san-nhe

san-phang-khong-dam-3Dpanelvro

san-phang-3DPANELVRO-san-rong-san-loi-rong

san-phang-nhip-lon-san-rong-3DpanelVRO

san-khong-dam-3DPANELVRO-san-nhip-lon

san-nhip-lon-san-khong-dam-3dpanelvro

Trở về