Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình nhà hàng Cương Minh - Hạ Long - Quảng Ninh

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 2 nhà hàng Cương Minh  - Hạ Long - Quảng Ninh.

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 3 nhà hàng Cương Minh - Hạ Long

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng lõi xốp 3D Panel VRO sàn tầng 4 công trình nhà hàng Cương Minh - Hạ Long- Quảng Ninh.

Trở về