Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO chống nóng sàn tầng 10 Sunrise - Cát Bà

Sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO chống nóng sàn tầng 10 Sunrise - Cát Bà - Hải Phòng 

sàn-phẳng-ô-cờ-VRO

Sàn-phẳng-nấm-vro

sàn-không-dầm-VRO

Sàn-phẳng-lõi-rỗng-VRO

Sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-VRO

Sàn-nhịp-lớn-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

Sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 11 công trình  Sunrice - Cát Bà- Hải Phòng

sàn-phẳng-không-dầm

sàn-bóng-sàn-không-dầm

sàn-uboot-sàn-không-dầm

sàn-bóng-sàn-uboot

sàn-nhịp-lớn-ubootsàn-không-dầm-bóng

sàn-bóng-sàn-nhịp-lớn

sàn-bóng-sàn-lõi-rỗng

sàn-không-dầm

sàn-không-dầm-uboot

sàn-không-dầm-uboot

sàn-không-dầm-uboot

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-lõi-rỗng-uboot

Sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn sảnh công trình  Sunrice - Cát Bà- Hải Phòng.

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

3D-PANEL-sàn-vượt-nhịp-lớn

3D-PANEL-sàn-không-dầm

sàn-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-nhẹ-3D-PANEL-VRO

sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-rỗng-sàn-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-3D-PANEL-VRO

sàn-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-lõi-rỗng-3D-PANEL-VRO

 

sàn-phẳng-không-dầm-3D-PANEL-VRO

sàn-rỗng-3D-PANEL-VRO

sàn-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

sàn-nhịp-lớn

sàn-không-dầm

Sàn không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D VRO giai đoạn 2 Sunrise - Cát Bà - Hải Phòng.

Trở về