Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO công trình nhà anh Minh- Vạn Phúc - Hà Nội.

Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO sàn tầng 3 công trình nhà anh Minh- Vạn Phúc - Hà Nội.

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm sàn tầng 4 nhà anh Minh - Vạn Phúc - Hà Nội

Trở về