Sàn nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn VRO công trình tòa CT2 dự án ECO Cát Tường Bắc Ninh

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Công ty cổ phần xây dựng VRO thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO sàn tầng 1 công trình tòa CT2 dự án ECO Cát Tường Bắc Ninh.

Hình ảnh thi công sàn nhịp lớn VRO công trình ct2 công trình ECO Cát tường bắc ninh

Hình ảnh thi công sàn không dầm tòa ct2 công trình eco cát tường bắc ninh

hình ảnh thi công sàn phẳng vượt nhịp lớn tòa ct2 công trình eco cát tường bắc ninh

hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm tòa ct2 công trình eco cát tường bắc ninh

hình ảnh thi công sàn ô cờ tòa ct2 công trình eco cát tường bắc ninh

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh dỡ cốp pha sàn tầng 2 tòa CT2 công trình ECO Cát Tường Bắc Ninh

hình ảnh sàn bóng không dầm nhịp lớn công trình CT2 eco cát tường

hình ảnh sàn lõi rỗng vro công trình eco cát tường

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình nhà CT2 Eco - Cát Tường - Bắc Ninh.

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 4 tòa CT2 ECO - Cát Tường - Bắc Ninh.

hình ảnh sàn nhịp lớn eco cát tường bắc ninh

hình ảnh sàn không dầm eco cát tường bắc ninh

hình ảnh sàn phẳng vượt nhịp lớn tòa ct2 eco cát tường bắc ninh

hình ảnh sàn phẳng không dầm nấm tòa ct2 eco cát tường bắc ninh

hình ảnh sàn phẳng lõi rỗng Vro tòa ct2 Eco - cát tường - bắc ninh

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO sàn tầng 5 tòa CT2 Eco - Cát Tường - Bắc Ninh

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 6 tòa CT2 Eco -Cát Tường - Bắc Ninh

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 7 tòa CT2 Eco - Cát Tường - Bắc Ninh

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 8 tòa CT2 Eco - Cát Tường - Bắc Ninh

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng VRO sàn tầng 9 tòa CT2 Eco - Cát Tường - Bắc Ninh.

sàn uboot

sàn bóng

sàn uboot

sàn phẳng 3d panel vro

sàn phẳng uboot

Sàn phẳng bóng

Sàn phẳng nhịp lớn, sàn không dầm, sàn lõi rỗng- Những hình ảnh thi công sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO sàn tầng 14 tòa CT2 Eco - Cát Tường . 

san-phang-khong-dam-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-nhip-lon-3dPanelVRO

san-nhip-lon-Khong-dam-3DPANELVRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-nhip-lon-3DPanelVRO

san-phang-khong-dam-3DPanelVRO

san-khong-dam-3DPanelVRO

Sàn nhịp lớn, sàn không dầm lõi rỗng 3D PANEL VRO  - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D PANEL VRO sàn tầng 19 tòa CT2 Eco - Cát Tường - Bắc Ninh. 

3D-PANEL-sàn-nhịp-lớn-VRO

sàn-nhịp-lớn-3D-PANEL-VRO

san-vuot-nhip-lon-3D-PANEL-VRO

san-phang-khong-dam-loi-rong-3D-PANEL-VRO

san-phang-khong-dam-3D-PANEL-VRO

san-phang-vuot-nhip-lon-3D-PANEL-VRO

3D-PANEL-san-khong-dam

3D-PANEL-san-phang-khong-dam

3D-PANEL-san-phang-vuot-nhip-lon

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-không-dầm-3DPANEL-VRO

sàn-nhip-lớn-3DPANELVRO

sàn-không-dầm-VRO

sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-VRO

sàn-phẳng-không-dầm-VRO

Clip thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO đổ bê tông sàn tầng 19 toà CT2 - ECO-Cát Tường -Bắc Ninh. 

Trở về