Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D PANEL VRO trường mầm non Họa Mi - Hà Nam,

#Sàn_phẳng#Sàn_nhịp_lớn#Sàn_không_dầm 3D VRO PANEL - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 trường mầm non Họa Mi - Hà Nam.

q