Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO công trình nhà khách Quốc hội Đà Nẵng

3D Panel VRO, sàn phẳng không dầm, sàn nhịp lớn - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO công trình nhà khách Quốc hội Đà Nẵng năm 2015.

Trở về