Móng trên nền đất yếu, móng hộp, móng bè 3D PANEL VRO công trình Showroom Phương Uyên Đông Hưng Thái Bình

Móng trên nền đất yếu, móng hộp, móng bè 3D PANEL VRO công trình Showroom

Phương Uyên Đông Hưng Thái Bình .

Những hình ảnh thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn nhẹ 3D PANEL VRO sàn tầng 2 công trình Showroom Phương Uyên Đông Hưng - Thái Bình . 

Thi công công nghệ xây dựng sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng, sàn nhẹ 3D PANEL VRO - Những hình ảnh tháo cốp pha sàn tầng 2 công trình Showroom Đông Hưng - Thái Bình.