Hiệu quả kinh tế của công nghệ xây dựng 3D Panel VRO so với công nghệ xây dựng truyền thống

Hiệu quả kinh tế giữa công nghệ xây dựng 3D VRO so với công nghệ xây dựng truyền thống

Với cùng một mức nhịp sàn, cùng chịu tải trọng tương đương, có chuyển vị (độ võng của sàn) tương đương nhau, so sánh các chỉ tiêu sau:

  1. Khối lượng bê tông
  2. Trọng lượng cốt thép
  3. Diện tích và chi phí cốp pha
  4. Tổng hợp các chỉ tiêu trên cùng 1 nhịp sàn

Bảng 1: So sánh về khối lượng bê tông cho 1m2 sàn xây dựng

bảng so sánh khối lượng bê tông

 

Bảng 2: So sánh về trọng lượng thép cho 1m2 sàn xây dựng

bảng so sánh khối lượng thép

 

Bảng 3: So sánh về diện tích cốp pha và chi phí cốp pha cho 1m2 sàn xây dựng bao gồm cả dầm

- Diện tích cốp pha:

bảng so sánh diện tích cốp pha

 

- Chi phí cốp pha:

 

4. Tổng hợp các chỉ tiêu trên cùng một nhịp sàn:

- Nhịp 6m

 

- Nhịp 8m

 

- Nhịp 9,5m

- Nhịp 11m

 

- Nhịp 12m

 

Trở về