Công trình Tùng Minh - Lạng Sơn.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công Sàn tầng 1 công trình Tùng Minh - Lạng Sơn.