Công trình Trung tâm thể dục thẩm mỹ Toàn Mỹ - Móng Cái - Quảng Ninh

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Trung Tâm thể dục Thẩm Mỹ  - Móng Cái - Quảng Ninh.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 Trung Tâm thể dục Thẩm Mỹ  - Móng Cái - Quảng Ninh.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 Trung Tâm thể dục Thẩm Mỹ  - Móng Cái - Quảng Ninh.

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 Trung Tâm thể dục Thẩm Mỹ  - Móng Cái - Quảng Ninh.