Công trình Showroom Phương Linh - Bắc Ninh

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình khách Showroo Phương Linh - Bắc Ninh.

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách Showroo Phương Linh - Bắc Ninh.