Công trình Showroom Phương Dung - Nam Định

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -  Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 + sàn tầng 4 công trình Phương Dung - Nam Định .

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO -  Những hình ảnh thi công sàn tầng 5 công trình Phương Dung - Nam Định .