Công trình Showroom Minh Tiệp - Nam Định

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO. - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Showroom Minh Tiệp - Nam Định .

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO. - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 + sàn Mái Showroom Minh Tiệp - Nam Định .