Công trình nha Khoa Xuân Khoa - Hải Phòng - Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 công trình Nha Khoa Xuân Khoa - Hải Phòng.