Công trình nhà hàng Tuấn Hưng - Hải Dương

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 + sàn tầng 3 + sàn tầng 4 Công trình nhà hàng Tuấn Hưng - Hải Dương.