Công trình Nguyễn Hiệu Sơn La - Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng xốp 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Nguyễn Hiệu - Sơn La.