Công trình khách sạn Hoàng Nguyên Thái Bình

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách Hoàng Nguyên Thái Bình. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 công trình khách Hoàng Nguyên Thái Bình. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách Hoàng Nguyên Thái Bình.