Công trình Showroom Minh Dương Huyndai Bắc Giang - Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Công trình Huyndai - Bắc Giang.

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 3 Công trình Huyndai - Bắc Giang.