Công trình Hoàn Lão Quảng Bình

Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 Công trình Khách sạn Hoàn Lão - Quảng Bình - Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D VRO.