Công trình Dự án Trang trại Điện Mặt Trời Gelex - Ninh Thuận

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công nhà nghỉ Khu Quản lý vận hành Dự án Trang Trại Điện Mặt Trời - Ninh Thuận. 

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công nhà Điều hành Dự án Trang Trại Điện Mặt Trời - Ninh Thuận.