Công trình Bắc Dương khu đô thị Nam Cường - Hà Nội

Sàn nhịp lớn, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình Bắc Dương khu đô thị Nam Cường - Hà Nội.