Công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng lõi xốp 3D Panel VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO công trình showroom Minh Chiến - Móng Cái

Công nghệ sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng lõi xốp 3D Panel VRO - Những hình ảnh thi công công nghệ sàn phẳng lõi rỗng vượt nhịp lớn VRO sàn tầng 2 công trình showroom Minh Chiến - Móng Cái.

Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 3 showroom Minh Chiến - Móng Cái.

Sàn không dầm - Những hình ảnh thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm 3D Panel VRO sàn tầng 3 showroom Minh Chiến - Móng Cái.

Trở về