Thi công Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng mái công trình Xuân Nộn

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, sàn lõi rỗng thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng mái công trình trường mầm non Xuân Nộn - Hà Nội. 

sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_3DVROsàn_phẳng_không_dầm_3DVROsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_nhịp_lớn_3DVROsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_xốp_3DVRO