3D Panel VRO -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO công trình nhà hàng Hiếu Cường

3D Panel VRO, sàn không dầm, sàn nhịp lớn -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO sàn tầng 3 công trình nhà hàng Hiếu Cường - Bắc Giang. 

3D Panel VRO, sàn không dầm, sàn nhịp lớn  -Những hình ảnh thi công công nghệ sàn không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D Panel VRO sàn tầng 4 công trình nhà hàng Hiếu Cường - Bắc Giang.

Tổng hợp công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO

Những dự án thi công công nghệ sàn phẳng không dầm lõi rỗng vượt nhịp lớn 3D PANEL VRO