Thi công Sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 36 công trình Khách sạn Hoàng An

Sàn nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn xốp, sàn 3D VRO, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng lõi rỗng, sàn rỗng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, xây tường trên sàn tùy ý, thi công nhanh 3D VRO sàn tầng 36 công trình khách sạn Hoàng An - Tp. Nha Trang.