Thi công sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm công trình khách sạn sinh Thái Thung Nham Ninh Bình

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 1 khối 3 công trình khách sạn sinh Thái Thung Nham - Ninh Bình.

sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 khối 2 công trình khách sạn sinh Thái Thung Nham - Ninh Bình.

sàn-không-dầm-sàn-phẳngsàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-nhịp-lớn

sàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn

sàn-phẳng-không-dầm

Viết bình luận