Thi công sàn phẳng công trình khách sạn Bach Dương - Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 1  công trình khách sạn Bạch Dương - Sầm Sơn - Thanh Hóa.sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-xốpsàn-phẳngsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn

Viết bình luận