Thi công sàn nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO công trình Khách sạn Hoàng An - Nha Trang

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình khách sạn Hoàng An Nha Trang.

sàn-không-dầmsàn-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốpsàn-phẳng

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng lửng công trình khách sạn Hoàng An Nha Trang.

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầmsàn-phẳng-không-dầm

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình khách sạn Hoàng An Nha Trang.

sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 6 công trình khách sạn Hoàng An Nha Trang.

sàn-không-dầmsàn-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng

Sàn phẳng, Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 8 công trình khách sạn Hoàng An Nha Trang.

sàn-phẳngsàn-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm

Viết bình luận