Công trình văn phòng công ty Thanh Bình Hà Nội - Sàn Xốp, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO

Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng hầm Công trình văn phòng công ty Thanh Bình Hà Nội.

Sàn phẳng,  sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 Công trình văn phòng công ty Thanh Bình Hà Nội.

Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 3 Công trình văn phòng công ty Thanh Bình Hà Nội.

Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 4 Công trình văn phòng công ty Thanh Bình Hà Nội.

san-khong-dam-san-phang-khong-dam-san-xopsan-khong-dam-san-phang-san-xop-3DVRO

san-xop-san-vuot-nhip-lon-san-phang-3DVRO

Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 5 Công trình văn phòng công ty Thanh Bình Hà Nội.

Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 6 Công trình văn phòng công ty Thanh Bình Hà Nội.

Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn nhẹ lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 7 + sàn tầng 8 Công trình văn phòng công ty Thanh Bình Hà Nội.