Công trình Trung tâm Thương Mại An Nam - Thổ Tang- Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 2 Công trình Trung tâm Thương Mại An Nam - Thổ Tang- Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc.

san-khong-dam-san-phang-khong-damsan-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lonsan-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lon-san-vuot-nhip-lonsan-khong-damsan-phang-san-nhip-lonsan-vuot-nhip-lonsan-phang-san-phang-khong-damsan-phang-khong-dam-san-phangsan-phang-san-phang-vuot-nhip-lonsan-phang-khong-dam

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, Sàn nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO sàn tầng 3 Công trình Trung tâm Thương Mại An Nam - Thổ Tang- Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc.

sàn-phẳng-xốp-sàn-phẳng-không-dầmsàn-vro-sàn-phẳng-không-dầmsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳng-lõi-xốpsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-không-dầm-sàn-xốpsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốp