Thi công Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm 3D VRO Công trình Nguyên Bằng - Bắc Giang

Sàn nhịp lớn, sàn xốp, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng xốp, sàn phẳng lõi xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 1 công trình Nguyên Bằng - Bắc Giang.

san-nhip-lon-san-phang-khong-damsan-phang-san-phang-khong-damsan-vuot-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lonsan-nhip-lon-san-phang-vuot-nhip-lon

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 công trình Nguyên Bằng - Bắc Giang.

sàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớn

Sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, Sàn nhẹ, sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn lõi xốp 3D VRO, sàn phẳng không dầm, sàn cách âm, sàn cách nhiệt, thi công nhanh 3D PANEL VRO - Những hình ảnh thi công sàn tầng 4 công trình Nguyên Bằng - Bắc Giang.

sàn-không-dầm-sàn-phẳng-xốpsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốp