Công trình nhà máy sản xuất thiết bị thông minh Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc Hà Nội - Sàn phẳng, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm 3D VRO

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 Zone 3.1 nhà máy thiết bị thông minh Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc - Hà Nội.

sàn-không-dầm-sàn-phẳng-không-dầmsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-sàn-xốpsàn-phẳng-không-dầm-sàn-xốpsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳng-xốpsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 Zone 4.1 nhà máy thiết bị thông minh Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc - Hà Nội.

sàn-nhịp-lớnsàn-nhịp-lớn-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-xốp-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốp

 

Sàn vượt nhịp lớn, Sàn phẳng,  sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 Zone 4.2 nhà máy thiết bị thông minh Khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc - Hà Nội.sàn-phẳng-không-dầm-sàn-phẳngsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-không-dầmsàn-vượt-nhịp-lớn-sàn-phẳngsàn-vượt-nhịp-lớnsàn-xốp-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-vượt-nhịp-lớn-sàn-xốpsàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầm

sàn-nhịp-lớn-sàn-xốp

Sàn phẳng, sàn nhịp lớn, sàn vượt nhịp lớn, sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng vượt nhịp lớn, cách âm, cách nhiệt, thi công nhanh, ngăn tường tùy ý 3D VRO.- Những hình ảnh thi công sàn tầng 2 zone 4.5 công trình nhà máy sản xuất thiết bị thông minh - Hà Nội.

sàn-phẳng-sàn-phẳng-không-dầmsàn-phẳng-sàn-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳng-sàn-phẳng-vượt-nhịp-lớnsàn-phẳngsàn-xốp-sàn-phẳng