Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO công trình TTTM Palado Băc Ninh

Sàn tầng 3 

Sàn vượt nhịp lớn, sàn nhịp lớn, Sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO - Những hình ảnh thi công sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO sàn tầng 2 công trình TTTM PAlado - Bắc Ninh.

sàn_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVRO