Sàn phẳng, sàn phẳng vượt nhịp lớn, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn 3D VRO công trình Minh Đức Hà Nội

Sàn phẳng, Sàn vượt nhịp lớn, sàn xốp, sàn phẳng lõi xốp, sàn phẳng xốp, sàn phẳng vượt nhịp lớn, Sàn nhịp lớn, Sàn không dầm, sàn phẳng không dầm, sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn lõi rỗng 3D VRO PANEL sàn tầng 2 + sàn tầng 5 văn phòng công trình Minh Đức - Hải Phòng.

sàn_không_dầm_3DVROsàn_phẳng_sàn_phẳng_không_dầm_3DVROsàn_phẳng_sàn_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_sàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_vượt_nhịp_lớn_3DVROsàn_phẳng_không_dầm_3DVROsàn_phẳng_xốp_sàn_vrosàn_vượt_nhịp_lớnsàn_xốp_sàn_vượt_nhịp_lớn_3DVRO